Beiskolázás

Beiskolázás

 

Tisztelt Szülők!

A 2023-2024. tanév első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2023. április 20-21.

A beiratkozás személyes megjelenéssel történik a gyermek és szülő/törvényes képviselő személyes dokumentumainak bemutatásával.

A várakozások elkerülése érdekében időpontfoglalás a 06/1-263-0956 telefonszámon lehetséges.

Javasoljuk a Kréta felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) az előzetes jelentkezést elvégezni. A gyermek adatainak online beküldésével gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg a beiratkozás napján. Az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok honlapunkról előzetesen letölthetők (https://ulloiiskola.hu/beiskolazas/beiratkozashoz-nyomtatvanyok/), illetve helyben is kitölthetők.

Dr. Nguyenné Csüllög Erika
igazgató

Iskolánk bemutatása

 

TÁJÉKOZTATÓ
a 2023/2024. tanév első évfolyamára beiratkozás módjáról

A tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a beiratkozás napjai:

2023. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között

2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A gyermek törvényes képviselőjének megjelenése az iskolában a beiratkozás folyamata során kötelező.

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekük adatait az adott általános iskolába, amelybe a felvételét kérik. Az előzetes adatszolgáltatással jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés a szülő és az iskola számára egyaránt. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor az alábbi igazolványokat, igazolásokat kell bemutatni, illetve nyilatkozatokat kitölteni és benyújtani:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;
  • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
  • az életvitelszerű ott lakásról szóló nyilatkozatot (lakóhely és tartózkodási hely esetében);
  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot;
  • nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

 

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák honlapján találják meg.

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8.§-a alapján a 2023/2024. tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között

2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek jelentkezésének és beiratkozásának módjáról szóló részletes tájékoztató a körzetes intézmények, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/keletpest) hamarosan elérhető és megtekinthető.

 

A beiratkozáshoz szükséges letölthető nyomtatványok

 

Hitoktatás

 

Katolikus hit- és erkölcstan

Katolikus hittan tájékoztató levél
https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan
Magyar Katolikus Egyház

 

Református hit- és erkölcstan

Magyarországi Református Egyház

 

Evangélikus hit- és erkölcstan

Tájékoztató kisfilm (országos)
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

 

Az alábbi hivatkozáson tekinthetik meg iskolánk online bemutatkozóját.

 Virtuális séta az Üllőiben

 

Iskolánk körzethatárait megtekinthetik IDE kattintva.

Nemzetiségi nyilatkozatok

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai