Beiskolázás

Beiskolázás

 

Tisztelt Szülők!

A 2022-2023. tanév első évfolyamára történő beiratkozás dátuma: 2022. április 21-22.

A beiratkozás személyes megjelenéssel történik a gyermek és szülő/törvényes képviselő személyes dokumentumainak bemutatásával.

A várakozások elkerülése érdekében időpontfoglalás a 06/1-263-0956 telefonszámon lehetséges.

Javasoljuk a Kréta felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) az előzetes jelentkezést elvégezni. A gyermek adatainak online beküldésével gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg a beiratkozás napján. Az előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok honlapunkról előzetesen letölthetők (https://ulloiiskola.hu/beiskolazas/beiratkozashoz-nyomtatvanyok/), illetve helyben is kitölthetők.

A beiratkozással kapcsolatos szülői tájékoztató időpontja: 2022. április 13. (szerda) 16.30

Nguyenné Csüllög Erika
intézményvezető

 

TÁJÉKOZTATÓ
a 2022/2023. tanév első évfolyamára beiratkozás módjáról

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a beiratkozás napjai:

2022. április 21. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között

2022. április 22. (péntek) 8:00-18:00 óra között

A gyermek törvényes képviselőjének megjelenése az iskolában a beiratkozás folyamata során kötelező.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekük adatait az adott általános iskolába, amelybe a felvételét kérik. Az előzetes adatszolgáltatással jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés a szülő és az iskola számára egyaránt. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor az alábbi igazolványokat, igazolásokat kell bemutatni, illetve nyilatkozatokat kitölteni és benyújtani:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat;
  • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát;
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
  • az életvitelszerű ott lakásról szóló nyilatkozatot (lakóhely és tartózkodási hely esetében);
  • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot;
  • nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

 

A beiratkozáshoz szükséges letölthető nyomtatványok

 

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az intézményvezetőnél a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák honlapján találják meg.

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §-a alapján az iskola 2022/2023. tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:

2022. április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek)

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató a körzetes intézmények, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/keletpest) hamarosan elérhető és megtekinthető.

 

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

Itt találják a Tájékoztatót az iskolaválasztás igényfelméréséről, valamint az igényfelmérő lapot.

Az Igényfelmérő lap benyújtható:

elektronikusan (szkennelve) az  címre bármikor
vagy
személyesen az iskolában (titkárságon vagy a portán 8-16.00 óra között)
vagy
március 7-9. között személyesen az intézményvezetői irodában.

TÁJÉKOZTATÓ iskolaválasztás igényfelméréséről

Igényfelmérő lap

 

Iskolánk bemutatása – 2022

 


 

Az alábbi hivatkozáson tekinthetik meg iskolánk online bemutatkozóját.

 Virtuális séta az Üllőiben

 

Iskolánk körzethatárait megtekinthetik IDE kattintva.

Nemzetiségi nyilatkozatok

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai