Felvételi eljárás

 

Kedves Szülők!

Amennyiben a gyermeke iskolaköteles lett és eldöntötte, hogy az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába íratja be, akkor a következőt kell tennie:

Hogyan kell gyermeküket beíratni?

– Be kell szereznie a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat

– Ki kell töltenie a szükséges nyilatkozatokat

– Figyelni a beiratkozás napját, amikor ezeket a dokumentumokat és nyilatkozatokat be kell hozni az iskolánkba

Mikor van a beiratkozás időpontja?

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

Milyen dokumentumokat kell beszerezni?

– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (hiányában születési anyakönyvi kivonat)

– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

– TAJ kártya

– Külföldi tanuló esetében érvényes tartózkodási engedély

– Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény)

– Amennyiben rendelkezik pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel

Hol találom a szükséges nyilatkozatokat?

A szükséges nyilatkozatok az alábbi linken tölthetőek le:

Jelentkezési lap a 2019/2020. tanév első évfolyamára jelentkező tanköteles gyermek számára

Adatvédelmi nyilatkozat

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat házirend elfogadása

Nyilatkozat tervezhető órák

Nyilatkozat honlap

Nyilatkozat angol

Nyilatkozat szakértői vélemény

Nyilatkozat etika, hit-és erkölcstan

Nyilatkozat étkezéssel kapcsolatban

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (hiányában születési anyakönyvi kivonatot), a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a TAJ kártyát, külföldi tanuló esetében az érvényes tartózkodási engedélyt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvéleményt), továbbá amennyiben pedagógiai szakszolgálat elkészítette, a szakértői véleményt.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta, vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

– menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, 

– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Tankerinfo

A *Tankerinfo* különszáma bemutatja a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolákat, a 2019/2020-as tanévre (iskolánk a 16. oldalon szerepel).

KAFFEE projekt

A 2019/2020-as tanévre történő beiratkozás elektronikusan is indítható a KAFFEE projekt elektronikus ügyintézési moduljával.

KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány

Jogszabályi előírások miatt a beiratkozás napján a személyesen megjelenés az intézményben elektronikus ügyintézés esetén is kötelező, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.