Ismerkedés az Üllői Úti Iskolával

Indítandó osztályaink és oktatási programjaink

Intézményünkben a 2020/2021. tanévben két első osztály indul. Mindkét osztályunk vegyes szerkezetű, vagyis az osztály egyik része kéttannyelvű, másik része digitális kultúra (informatika) specialitású.

Két tanítási nyelvű program
Két tanítási nyelvű programunkban a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyszerre kezdődik, hogy a nyelvtanulás iránti pozitív attitűd már korán kialakuljon és később is fennmaradjon. A folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés nyomán kialakul a tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Lehetőség nyílik a nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére. Nyelvoktatásunk jellemzője a kommunikációs helyzeteken alapuló, játékos nyelvtanulás, melynek során a célnyelvet kezdetben az anyanyelvi fejlődés mintájára sajátítják el. Kezdeti szakaszban a középpontban a hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll, ennek következtében kialakul és folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és beszédbátorsága, mely megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez. A nyelv elsajátítását angol nyelvi lektor is segíti. A 4. évfolyam végén tanulóink szintfelmérő vizsgát tesznek, a 6. évfolyamon pedig az országos célnyelvi mérésen adnak számot nyelvi készségszintjükről. A képzés végén, 8. évfolyamon legtöbb diákunk sikeresen teljesíti a középfokú nyelvvizsga követelményeit.

Általános tantervű program digitális kultúra (informatika) specialitással
Az információs társadalom és a digitális kor kihívásaira történő felkészítés színtere az informatika specialitású programunk. A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti, mely képességeket a tanuló képes lesz az mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreativitást, a tanulók gondolkodási és problémamegoldó képességét, az online térben történő kommunikációt. A robotika és kódolás alapjainak elsajátítása a hétköznapi életből vett példák segítségével szintén a problémacentrikus gondolkodás fejlesztését segíti. Tanulóink megismerkednek az informatikai eszközök használatával, a robotika és kódolás alapjaival, a biztonságos internethasználattal. A programban tanuló diákjaink első évfolyamtól kezdve tanulnak informatikát, kezdetben heti egy, majd 3-6. osztályig heti két órában. Hetedik-nyolcadik évfolyamon a legtehetségesebbek az óratervi óra mellett szakköri keretben fejleszthetik tovább tudásukat. Célunk, hogy a 8. évfolyam végére az ECDL vizsga kezdő moduljait sikeresen teljesítsék. Terveink szerint a 2020-2021. tanévtől szakköri keretben biztosítjuk számukra a Sakkpalota képességfejlesztő program nyújtotta lehetőséget is.