Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Mit kell tudni a beíratásról?

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.

Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21. napjáig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A tanuló – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. (Nkt. 50. § (1) bek.)

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

   • nem állami fenntartású általános iskolába,
    vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

  1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

   • a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni,
   • nem a lakóhelyük szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A szülők, törvényes képviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet vagy az általános iskolák honlapján.

Az a gyermek, aki nem nyert felvételt a beiratkozás első szakaszában választott iskolába, 2020. április 28-án az életvitelszerű lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola felveszi.

Ha a szülő, gondviselő a gyermekét a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint körzetes általános iskolába kívánja beíratni, az iskola a jelentkezést követően a gyermeket 2020. április 28-ig felveszi.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola 2020. április 28. napjáig hivatalból felveszi.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Ha kötelező felvételt biztosító, felvételi körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek személyes bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

   • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
   • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
   • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
   • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
   • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

   

  Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

  Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva lehet letölteni, és az aláírást követően feltölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

  Azoknak a szülőknek a számára, akiknek az elektronikus úton történő beiratkozás nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

  Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28-30. 8-16.00 és 2020. május 4-5-én 14-18.00 óra között van lehetőség.

  A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

  Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.

  A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

  A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

   • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
   • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
   • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

   

  A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

  A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Beiratkozásra meghatározott idő

2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között.


Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Évfolyamonként két osztály.
A 2021/2022-es tanévben is két első osztály indítására kaptunk engedélyt.


Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Ebédbefizetés


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem volt fenntartói ellenőrzés az elmúlt években.


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 6.30 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 17.00 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására – előzetes kérelem alapján – az intézmény vezetője adhat engedélyt.

A tanuló a tanulási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár vagy a délutáni foglalkozást tartó nevelő írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.

Szorgalmi időben a nevelők és a tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodákban történik 8 óra és 15 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt az iskola vezetője írásbeli hirdetmény formájában a fenntartó, a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.

Az intézmény pedagógusai a munkaköri leírásukban és az ügyeleti rendben rögzítettek szerint vesznek részt a tanulók felügyeletének ellátásában reggel 6.30 órától és az óraközi szünetek idején. A pedagógusok ügyeleti rendjét az épületek faliújságjain közzé kell tenni.

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
A tanítás 8.00 órakor kezdődik és az órarendben szabályozott ideig tart. A tanítási órák – az intézményvezető által engedélyezett rendkívüli esetektől eltekintve – 45 percesek. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.00 óráig tart.

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14.00 órától 17.00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető belegyezésével lehet (ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére).

A csengetés rendjét a házirend tartalmazza.

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg.


Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Éves program


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Pedagógus tanfelügyeletre nem került sor eddig.


A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018

Házirend 2018

Pedagógiai program 2020


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör végzettség szakképzettség
általános iskolai tanító egyetem fejlesztőpedagógus
általános iskolai tanító egyetem
általános iskolai tanító főiskola óvodapedagógus
általános iskolai tanító főiskola
általános iskolai tanító főiskola
általános iskolai tanító főiskola
általános iskolai tanító főiskola
általános iskolai tanító főiskola
egyetem
angol nyelvet oktató pedagógus az általános iskola 1-6. osztályában
sportedző (kézilabda)
általános iskolai tanító főiskola
egyetem
okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
általános iskolai tanító informatika műveltségi területen
általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen főiskola
általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen főiskola
általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen főiskola
főiskola
kommunikátor
általános iskolai tanító informatika műveltségi területen
általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel főiskola
általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal főiskola általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel főiskola
általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel főiskola általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel egyetem
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel főiskola
általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen főiskola pedagógia szakos tanár fejlesztőpedagógia specializációval
angol nyelvtanár egyetem
angol szakos nyelvtanár főiskola
főiskola
földrajz szakos általános iskolai tanár
angol szakos nyelvtanár
biológia szakos tanár főiskola kémia szakos tanár
ének-zenetanár főiskola általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel
érettségi gimnázium
fizika szakos tanár egyetem okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos előadó
földrajz szakos tanár főiskola testnevelés szakos tanár
gyógytestnevelő tanár egyetem
főiskola
testnevelés szakos tanár
testnevelő tanár
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár főiskola
főiskola
általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
képzőművész egyetem
magyar nyelv és irodalom szakos tanár főiskola ének-zenetanár
magyar nyelv és irodalom szakos tanár főiskola
főiskola
történelem szakos tanár
drámajáték-vezető
magyar tanár egyetem angol szakos tanár
matematika szakos tanár egyetem okleveles informatika szakos tanár
okleveles építészmérnök egyetem
okleveles közgazdásztanár (közgazdaságtan) egyetem
okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus) egyetem
főiskola
okleveles informatika szaküzemmérnök
villamos üzemmérnök
orosz szakos tanár főiskola
egyetem
történelem szakos tanár
angol nyelv és irodalom szakos tanár
rajz szakos általános iskolai tanár főiskola
egyetem
angol nyelv és irodalom szakos tanár
angol szakos általános iskolai tanár
testnevelés szakos általános iskolai tanár főiskola
főiskola
sportoktató (röplabda)
sportedző (röplabda)
történelem szakos tanár egyetem okleveles angoltanár
történelem szakos tanár főiskola népművelő

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör végzettség szakképzettség
iskolatitkár főiskola főiskola
pedagógiai asszisztens egyetem egyetem
rendszergazda főiskola programtervező informatikus
uszodamester érettségi érettségi és uszodamesteri

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

 

Országos kompetenciamérés

Célnyelvi mérés

Idegen nyelvi mérés


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

  2019/2020
évfolyamismétlés 7

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendszere

Rendszeresen szervezett tanórán kívüli foglalkozások:

 • napközi,
 • tanulószoba,
 • felzárkóztató
 • tehetséggondozó,
 • egyéni fejlesztő, felkészítő,
 • logopédiai,
 • középiskolai felvételi előkészítő foglalkozás,
 • angol nyelvi foglalkozások
 • szakkörök,
 • diákköri és sportfoglalkozások

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra, korrepetálásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok a Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. Felmentést rendkívüli esetben az intézmény vezetője adhat.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket lehetőség szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli foglalkozások időtartama egy óra.

Különféle szakkörökbe az egyéni érdeklődés alapján jelentkezhetnek a tanulók. A jelentkezés egy tanévre szól, a jelentkezést követően a részvétel kötelező.

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órákat követően, legfeljebb a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető engedélyével lehet.

A foglalkozások megnevezését és óraszámát az adott tanév tantárgyfelosztásában fel kell tüntetni. A foglalkozások konkrét időpontjáról a tanulókat, szülőket a foglalkozásokat tartó nevelők írásban értesítik. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az intézményvezető bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít.

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtári szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Hit- és erkölcstan oktatáson kívül a tanulónak joga van részt venni fakultatív hitoktatásban.

A tankerületi központ igazgatójának engedélyével tanórán kívüli foglalkozást
vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. Ő is felelősséggel tartozik a
foglalkozásán részt vevő tanulók testi épségéért, szellemi fejlődéséért, a berendezések
megóvásáért, az iskolai házirend betartatásáért.

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások

Egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Minden tanév júniusában múzeumi napot tartunk, az osztályfőnökök színházlátogatást szerveznek tanulóink számára. A tanulók részvétele a foglalkozásokon – ha azok tanítási időn kívül esnek, és költségekkel járnak – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A házi versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

16 óráig való benntartózkodás alóli felmentés

A 2011. évi. CXC. törvény 46. § (1) alapján „a tanuló kötelessége, hogy: (…) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon …”.

A délután 16 óráig tartó idő tartalmas eltöltéséhez iskolánk különböző foglalkozásokat biztosít, mely a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái pontban rögzítettünk.

A szülő kérelmezheti a foglalkozások alóli felmentést gyermeke számára formanyomtatvány segítségével, mely papír alapon az iskola titkárságán és portáján, elektronikusan az iskola honlapján érhető el. A kérelemhez csatolni kell az iskolán kívüli sportegyesületi, zeneiskolai és egyéb igazolásokat.

A kérelem elbírálása az intézményvezető hatásköre. Minden esetben kikérjük az osztályfőnök véleményét a kérelemmel kapcsolatban. A felmentés visszavonható, amennyiben a tanuló teljesítménye ezt indokolja.

A fejlesztő, felzárkóztató foglalkozást az arra rászoruló tanulóknak rendelünk el, ez alól csak rendkívüli esetben adunk felmentést.

Az esetleges mentesítések visszavonásig érvényesek.


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Pedagógiai program 2020


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének értelmében a tanulmányok alatti vizsgák részletes helyi szabályozási rendjét intézményünkben az iskola pedagógiai programja tartalmazza. A vizsgákra vonatkozó szabályok a házirendben találhatóak.


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztályok száma: 16.

1.a 26
1.b 22
2.a 17
2.b 19
3.a 19
3.b 22
4.d 17
4.e 17
5.d 19
5.e 15
6.d 22
6.e 17
7.d 22
7.e 19
8.e 21
8.f 21

(Jogviszonyt szüneteltetők nélkül.)