Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák honlapján találják meg.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 7.§-a alapján a 2024/2025. tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök) és április 19. (péntek)

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A tankötelessé váló gyermekek jelentkezésének és beiratkozásának módjáról szóló részletes tájékoztató a körzetes intézmények, valamint a Kelet-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/keletpest) hamarosan elérhető és megtekinthető.


Beiratkozásra meghatározott idő

2024. április 18-19.


Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2023/2024. tanév

Évfolyam Osztály
1 1
2 1
3 2
4 2
5 1
6 2
7 2
8 2

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Ebédbefizetés


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem volt fenntartói ellenőrzés az elmúlt években.


A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény szorgalmi időben – tanítási napokon reggel 7.00 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 18.00 óráig van nyitva.

Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására – előzetes kérelem alapján – az intézmény vezetője adhat engedélyt.

A tanuló a tanulási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az igazgató, az igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnöke (akadályoztatásuk esetén a vezetők helyettesítési rendjének megfelelő személy) írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

Szorgalmi időben a nevelők és a tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodákban történik 8 óra és 16 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet a szünet megkezdése előtt az iskola vezetője írásbeli hirdetmény formájában a fenntartó, a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza.

Az intézmény pedagógusai a munkaköri leírásukban és az ügyeleti rendben rögzítettek szerint vesznek részt a tanulók felügyeletének ellátásában reggel 7.00 órától és az óraközi szünetek idején. A pedagógusok ügyeleti rendjét az épületek faliújságjain közzé kell tenni.

Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
A tanítás 8.00 órakor kezdődik és az órarendben szabályozott ideig tart. A tanítási órák – az igazgató által engedélyezett rendkívüli esetektől eltekintve – 45 percesek. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16.00 óráig tart.

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 14.00 órától 18.00 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató belegyezésével lehet (ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működési rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére).

A csengetés rendjét a házirend tartalmazza.

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:

 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják.

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét – a hatályos jogszabályok betartásával – az igazgató állapítja meg.


Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Éves program


A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Intézményi tanfelügyelet


A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Szervezeti és Működési Szabályzat 2020

Házirend 2020

Pedagógiai program 2020


A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör végzettség szakképzettség
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár egyetem
általános iskolai tanár fõiskola
általános iskolai tanár fõiskola
általános iskolai tanár fõiskola
általános iskolai tanár fõiskola
általános iskolai tanár fõiskola
általános iskolai tanár fõiskola
általános iskolai tanár gimnázium
általános iskolai tanár, fejlesztő pedagógus fõiskola
általános iskolai tanár, tanító egyetem
általános iskolai tanár, tanító fõiskola
általános iskolai tanár, tanító, napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus fõiskola
fejlesztõ pedagógus, tanító fõiskola
iskolapszichológus egyetem
könyvtárostanár (tanító) fõiskola
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus fõiskola
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus fõiskola
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus, tanító fõiskola
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus, tanító fõiskola
napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus, tanító fõiskola
tanító egyetem
tanító egyetem
tanító fõiskola
tanító fõiskola
tanító fõiskola
tanító főiskola
tanító, napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus egyetem
tanító, napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus fõiskola

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör végzettség szakképzettség
iskolatitkár OKJ
pedagógiai asszisztens OKJ
rendszergazda egyetem
úszómester OKJ

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Országos kompetenciamérés

Célnyelvi mérés

Idegen nyelvi mérés


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

  2022/2023
évfolyamismétlés 2

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és rendszere

Rendszeresen szervezett tanórán kívüli foglalkozások:

 • napközi,
 • tanulószoba,
 • felzárkóztató
 • tehetséggondozó,
 • egyéni fejlesztő, felkészítő,
 • logopédiai,
 • középiskolai felvételi előkészítő foglalkozás,
 • angol nyelvi foglalkozások
 • szakkörök (igény és lehetőség szerint),
 • diákköri és sportfoglalkozások

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra, korrepetálásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok a Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. Felmentést rendkívüli esetben az intézmény vezetője adhat.

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket lehetőség szerint figyelembe kell venni. A tanórán kívüli foglalkozások időtartama egy óra.

Különféle szakkörökbe az egyéni érdeklődés alapján jelentkezhetnek a tanulók. A jelentkezés egy tanévre szól, a jelentkezést követően a részvétel kötelező.

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanítási órákat követően, legfeljebb a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet.

A foglalkozások megnevezését és óraszámát az adott tanév tantárgyfelosztásában fel kell tüntetni. A foglalkozások konkrét időpontjáról a tanulókat, szülőket a foglalkozásokat tartó nevelők írásban értesítik. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít.

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtári szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Hit- és erkölcstan oktatáson kívül a tanulónak joga van részt venni fakultatív hitoktatásban.

A tankerületi központ igazgatójának engedélyével tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa. Ő is felelősséggel tartozik a foglalkozásán részt vevő tanulók testi épségéért, szellemi fejlődéséért, a berendezések megóvásáért, az iskolai házirend betartatásáért.

Egyéb tanórán kívüli foglalkozások

Egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Minden tanév júniusában múzeumi napot tartunk, az osztályfőnökök igény és lehetőség szerint színházlátogatást szerveznek tanulóink számára. A tanulók részvétele a foglalkozásokon – ha azok tanítási időn kívül esnek, és költségekkel járnak – önkéntes.

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A házi versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

16 óráig való benntartózkodás alóli felmentés

A 2011. évi. CXC. törvény 46. § (1) alapján „a tanuló kötelessége, hogy: … részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon …”.

A délután 16 óráig tartó idő tartalmas eltöltéséhez iskolánk különböző foglalkozásokat biztosít, mely a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái pontban rögzítettünk.

A szülő kérelmezheti a foglalkozások alóli felmentést gyermeke számára formanyomtatvány segítségével, mely papír alapon az iskola titkárságán és portáján, elektronikusan az iskola honlapján érhető el. A kérelemhez csatolni kell az iskolán kívüli sportegyesületi, zeneiskolai és egyéb igazolásokat.

A kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. Minden esetben kikérjük az osztályfőnök véleményét a kérelemmel kapcsolatban. A felmentés visszavonható, amennyiben a tanuló teljesítménye ezt indokolja.

Az esetleges mentesítések visszavonásig érvényesek.

A szakértői vizsgálati véleménnyel rendelkező tanulók (BTM) részvétele a fejlesztő foglalkozásokon kötelező. A felzárkóztató (differenciált képességfejlesztő) foglalkozást a hiányosságok kiegyenlítése céljából az arra rászoruló tanulóknak rendelünk el. A fejlesztő foglalkozásokat a fejlesztőpedagógusok, a felzárkóztató foglalkozásokat a szaktanárok végzik.


A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Pedagógiai program 2020


Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének értelmében a tanulmányok alatti vizsgák részletes helyi szabályozási rendjét intézményünkben az iskola pedagógiai programja tartalmazza. A vizsgákra vonatkozó szabályok a házirendben találhatóak.


Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Iskolai osztályok száma: 13.

1.a 33
2.a 33
3.a 24
3.b 28
4.a 22
4.b 21
5.a 28
6.a 23
6.b 20
7.d 21
7.e 20
8.d 18
8.e 14