Hírfolyam

2020-06-11
08:00

2020-06-12
09:30

2020-06-23
16:00

 

 

Kedves Szülő!

Köszöntjük az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!
Fontosnak tartjuk, hogy közelebb kerüljön az iskolánk életéhez a mindig naprakész és könnyedén megtalálható információkon keresztül, hiszen nincs fontosabb a szülő életében, mint a gyermeke.
Naptár: Az iskolai eseményeket folyamatosan nyomon követheti a FŐ naptár menüben, amelyre rákattintva az esemény részletei is megtalálhatóak és igény esetén a naptárába szinkronizálhatóak.
 
 

 

2020. nyári vezetői ügyelet
8:00-12:00

Dátum Vezető neve
2020. július 1. Szabó Mátyás
2020. július 8. dr. Nguyenné Csüllög Erika
2020. július 15. Dobos Istvánné
2020. július 22. Szabó Mátyás
2020. július 29. Dobos Istvánné
2020. augusztus 5. dr. Nguyenné Csüllög Erika
2020. augusztus 12. Szabó Mátyás
2020. augusztus 19. Dobos Istvánné

 

Kedves Szülők!

Az iskolában maradt bizonyítványok a nyár folyamán ügyeleti időben, szerdánként 8-12 óra között átvehetőek az iskola titkárságán.

 

 

2020/2021. tanév
1. évfolyam
Osztályok névsora

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogyan fejeződik be az idei, rendkívüli tanévünk.
A 215/2020. (V.20.) kormányrendelet értelmében az általános iskolákban marad a tantermen kívüli digitális oktatás, és a tanév az előzetes terveknek megfelelően június 15-ig tart.
Nevelőtestületünk hétfőn egyeztet a további részletekről, ezt követően nyújtunk tájékoztatást a tudnivalókról.
Addig is kérem a szülők segítségét annak felmérésében, hogy gyermekük számára mikorra igényelnek iskolai ügyeletet, illetve nyári napközis tábort. Pénteken (május 22-én) minden szülőnek elérhetővé teszünk egy online kérdőívet, amelyen megjelölhetik, hogy mely nyári időszakban tartanak igényt gyermekük szervezett felügyeletére.
Türelmüket, megértésüket és segítő együttműködésüket köszönöm.
Budapest, 2020. 05. 21.
                                                                                                                         Nguyenné Csüllög Erika
                                                                                                                                intézményvezető

 

“nyelvÉSZ Anyanyelvi verseny”
 

 
Napközis Nyári Tábor
Bővebb információk
 

Beiratkozás: április 28-tól

 

Kedves Elsős Diákjaink!

Különleges a mai nap a számotokra, hiszen ma, az Iskolanapon került volna sor arra, hogy hagyományainkhoz híven az Üllői úti iskola teljes jogú tagjaivá váljatok. Szeptemberben, amikor beléptetek iskolánk kapuján, és nyolcadikosaink feltűzték nektek a zöld almákat, tele voltatok izgalommal, kíváncsisággal, és talán egy kis félelemmel is az ismeretlentől. Ildikó néni és Gyöngyi néni segítségével azóta igazi iskolásokká váltatok, megtanultátok a betűvetést, az olvasást, eligazodtok a számok rengetegében, s eközben a szeptemberi kis zöld almák szép piros almákká értek.

Ma nem ünnepelhetünk együtt az iskolában, de lélekben veletek vagyunk! Fogadjátok szeretettel a nyolcadikos tanulóink elsős avatási videóját, amelyet nektek készítettek.

Hiányoztok, hiányzik a mosolyotok, a kedves zsongásotok, a kórusban hangzó üdvözlésetek.  Ígérem, a legközelebbi találkozásunkkor megkapjátok iskolánk jelképét, a sálat és a nyakkendőt, hogy üllőis diákként ti is büszkén viselhessétek!

Szeretettel gondolok Rátok: Erika néni

 

 

Hiányoztok!

 

Kroó György Művészeti Iskola

Digitális Nyílt Nap, tanszak választás a Kroó György Művészeti Iskolában:
kroogyorgyzeneiskola.hu/index.php/hu/digitalis-nyilt-nap
 

FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező Oktatási Hivatal döntése, vagy ha szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt szakértői véleményében javasolta, a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Mit kell tudni a beíratásról?

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.

Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21. napjáig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A tanuló – beleértve az egyéni munkarenddel rendelkezőt is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. (Nkt. 50. § (1) bek.)

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

   • nem állami fenntartású általános iskolába,
    vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

  1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

   • a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni,
   • nem a lakóhelyük szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

A szülők, törvényes képviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet vagy az általános iskolák honlapján.

Az a gyermek, aki nem nyert felvételt a beiratkozás első szakaszában választott iskolába, 2020. április 28-án az életvitelszerű lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola felveszi.

Ha a szülő, gondviselő a gyermekét a lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely szerint körzetes általános iskolába kívánja beíratni, az iskola a jelentkezést követően a gyermeket 2020. április 28-ig felveszi.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola 2020. április 28. napjáig hivatalból felveszi.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Ha kötelező felvételt biztosító, felvételi körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek személyes bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

   • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
   • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
   • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
   • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
   • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

   

  Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek.

  Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva lehet letölteni, és az aláírást követően feltölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

  Azoknak a szülőknek a számára, akiknek az elektronikus úton történő beiratkozás nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. A személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

  Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28-30. 8-16.00 és 2020. május 4-5-én 14-18.00 óra között van lehetőség.

  A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

  Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.

  A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

  A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

   • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
   • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
   • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

   

  A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

  A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

  Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 
KRÉTA

A KRÉTA rendszerbe a belépés lehetséges böngészőn keresztüli felületen (https://ulloi.e-kreta.hu), amely elsősorban asztali számítógépekre és notebook-okra optimalizált, továbbá a KRÉTA Ellenőrző Android alkalmazás, vagy a KRÉTA Ellenőrző IOS alkalmazás segítségével. A lehetőségek közül elsősorban a webes felületet ajánljuk, mivel a mobilos applikációban jelenleg az üzenetküldés nem elérhető, továbbá időnként az üzenetek és a házi feladatok listájának megjelenítésével gondok adódhatnak. A bejelentkezés történhet tanulóként és gondviselőként. Gondviselői hozzáférést igényelhetnek e-mail-en és személyesen, azonban többen jelezték, hogy bizonyos üzenetek nem jelennek meg gondviselőként belépve, ezért elsősorban a tanulói bejelentkezést ajánljuk. A tanulók bejelentkezéséhez szükséges felhasználónév a tanuló oktatási azonosítója, ami egy 7-essel kezdődő, összesen 11 jegyű számsor. A jelszó alapértelmezetten a tanuló születési dátuma „ÉÉÉÉ-HH-NN” formátumban, tehát az év 4 számjegy, a hónap 2 számjegy és a nap is 2 számjegy, köztük kötőjellel. Belépés után megváltoztatható az alapértelmezett jelszó. Helytelen belépési adatok esetén a rendszer “Hibás felhasználónév vagy jelszó!” hibaüzenetet jelez, amely esetben vagy elgépelésre került a név vagy a jelszó, így újra próbálkozni szükséges, vagy a megváltoztatott jelszó elfelejtése esetén új jelszót szükséges igényelni e-mail-en vagy személyesen. Ha a rendszer nem jelzi a hibaüzenetet, akkor valószínűleg túlterhelt vagy frissítés alatt áll, így később szükséges próbálkozni, mivel a rendszert nem mi üzemeltetjük, így ebben az esetben mi is csak várni tudunk, amíg az üzemeltetők megoldják a problémát. Mobilos applikációban tapasztalt hiba esetén kérjük lehetőség szerint vizsgálják meg, hogy a hiba a webes felületen is érzékelhető-e, hiszen jelenlegi tapasztalataink alapján a webes felület stabilabban működik. A webes felület használható a mobil telefonok modern böngésző alkalmazásaival is, mely esetben kényelmi okokból ajánljuk fekvő tájolással használni a telefont.

A KRÉTA rendszer kezeléséhez részletes videók érhetőek el a KRÉTA videótárában:

KRÉTA – Tanulói Házi feladat és Üzenetek funkciók bemutatása
https://www.youtube.com/watch?v=esq5WQPD9K8

KRÉTA – Tanulói Házi feladat és Üzenetek funkciók bemutatása mobiltelefonon
https://www.youtube.com/watch?v=ULVGuCmktRg

KRÉTA – Tanulói Házi feladat KÉSZ-nek jelölés funkció bemutatása
https://www.youtube.com/watch?v=Bvf3XvcwxQk

KRÉTA e-Ellenőrző számítógépen/laptopon
https://www.youtube.com/watch?v=ALOBDgV4-vA

KRÉTA e-Ellenőrző iPad készüléken
https://www.youtube.com/watch?v=UdDNORhNBV4

KRÉTA e-Ellenőrző Android mobiltelefonon
https://www.youtube.com/watch?v=7zR5g_my3tI

eÜgyintézés – Kapcsolattartás – Szülői/Gondviselői üzenetküldés
https://www.youtube.com/watch?v=CHOfb6fapwk

eÜgyintézés – Kapcsolattartás – Kérdőívek kezelése
https://www.youtube.com/watch?v=I8w97FdKl_k

 

Hit- és erkölcstan

Meghívás katolikus hit- és erkölcstanra

 

Napirend javaslat Üllőis diákoknak

8:00-9:00 – Ébresztő, reggeli teendők

 • reggeli torna, tisztálkodás, felöltözés
 • reggeli – legyen bőséges, egészséges

9:00-12:00 – Tanulás – Fontos, hogy tanulni csak rendezett, alaposan kiszellőztetett szobában tudsz!

 • Készíts listát a napi teendőkről (ha elvégezted, pipáld ki, meglátod, milyen jó érzés az elvégzett munka öröme)!
 • Órarend szerint kapod a napi tennivalóidat, napi rendszerességgel végezd el a feladatokat!
 • Óránként tarts egy kevés szünetet, mozogj, igyál elegendő folyadékot!
 • Figyelj a feladatokhoz adott határidőkre!

12:00-13:00 – Ebéd

 • Fontos az egészséges, vitamindús táplálkozás!

13:00-14:00 – Pihenő

14:00-15:00 – Menj friss levegőre, mozogj, játssz kint a szabadban (amíg ez engedélyezett)

15:00-15:30 – Olvass valamit, vagy végezz olyan tevékenységet, ami téged érdekel!

15:30-16:30 – Gyakorolj, ismételj!

16:30-18:00 – Segíts az otthoni teendők elvégzésében!

 • takarítás, rendrakás
 • közös vacsorakészítés

18:00 – Vacsora

19.00 – Tölts időt a szeretteiddel:

 • beszélgessetek, társasozzatok

21.00 – Menj aludni a normál iskolarendben megszokottak szerint! 🙂

 

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk iskolánk tanulóinak a táncversenyeken elért eredményeikhez!

Berkovits-Stroh Hanna és Kántor Lívia Mária

Kántor Dorina Ilona

Kántor Nilla Emma

Kinyó-Nagy Jázmin

Papp Petra


 

„A ceruzahegy lakói”

Fekete Gábor NEKEDMESELEM.HU oldal szerkesztője illusztrációs versenyt hirdetett „A ceruzahegy lakói” című verséhez, melyre iskolánk tanulói lelkesen készítettek rajzokat.

Első helyezett: Elek-Gurúz Máté 2.b osztályos tanulónk lett

Elek-Gurúz Máté munkája:

Nyeremény:

Második helyezett: 1.a osztály
Első osztályosok által készített munkák:

Különdíj: 2. osztályos angolos csoport
A 2. évfolyam angolosai közül a különdíjas rajzok:


LEGO ROBOT bemutató az Üllőiben
 

 
Informatikaórán bemutatóval egybekötött látogatást tettek iskolánkban 2020. január 23-án a WRO robotikaverseny “Vörösfenyő” csapatának tagjai, akik  a LEGO robotika tárgykörében népszerűsítő előadást tartottak. Beszéltek a világversenyen való részvételükről, a programozásról, a kihívásokról,  s közben életre keltették az általuk épített és programozott robotot, “aki” a fiúk segítségével bemutatta tudományát.  Köszönjük a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola csapatának és felkészítő tanáruknak, Buday Endrének a látogatást.És köszönjük Komáromi Nóra tanárnőnek a program szervezését!


 

Adventi kézműves
 
Mézeskalács illata lengte be ma az iskola folyosóit, ugyanis adventi hangulatban töltöttük a szombati munkanapot. Pedagógusaink közreműködésével a gyerekek különböző helyszíneken készíthették el karácsonyi meglepetéseiket szüleiknek, nagyszüleiknek. De legnagyobb sikere mégiscsak a mézeskalácssütésnek volt, amit legtöbben azon melegében jóízűen el is fogyasztottak! Köszönet a nagyszerű napért minden kollégának, gyereknek (és a szülőknek)!
 

 

Fizika show-n a 2. osztályosok

Iskolánk 2. a osztálya 2019. 11. 28-án részt vett a 9. kerületi Désy Huber István Művelődési Házban megrendezett „Fizika show” rendezvényen, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhettek a fizika világába. A fizika előadáson a gyerekek megtudhatták, hogy miként kapcsolódik a tudomány a mindennapjainkhoz. Mitől keletkeznek felhők az égen, mennyire nyom bennünket a ránk nehezedő levegő? Miért fázunk, ha kilépünk a kádból, miért nem szabad a tepsiben meggyúlt, égő olajat vízzel eloltani és még sok-sok érdekességre derült fény a mindennapi megszokottnak tűnő dolgainkról. A jelenségek magyarázatát hétköznapi közérthető nyelven hallgathatták meg tanulóink, így a gyermekekhez sokkal közelebb kerültek a természet törvényei. 

Érdekes, látványos kísérletek segítségével ismerkedtek meg tanulóink a tudomány hihetetlen csodáival, melyek a gyerekek közreműködésével keltek életre. Felhőt készítettek egy rakéta segítségével, ahol a nyomással és a halmazállapot változással játszottunk. 20 méterről elfújták a templomi gyertyákat, itt a különböző anyagokban terjedő hullámok voltak a középpontban. Több méter hosszú villámláncot alkottunk, ahol az elektromosság terjedése és a vezetőképessége adta a kísérlet alapját. Összezúztak egy fémdobozt csupán a körülöttük lévő levegő erejével. A testünkre nehezedő légnyomás nagyságának mértékére rámutató kísérlettel. Forgó tűztornádót készítettünk, ahol az örvénymozgás kialakulását figyelhettük meg. Kipróbáltuk miért nem égnek meg a kaszkadőrök, ha meggyullad egy testrészük. Saját testünkön érezhettük, miért nem szúrja a fakírokat a szöges ágy. És még számos érdekes kísérlet és tudományos tény!

A bemutatót követően egy extra kiállítást nézhettek meg a tanulók, ahol interaktív játékokat, eszközöket próbálhattak ki a gyerekek. A programon való részvételért hálás köszönet illeti az iskolát támogató szülőket. Tekintsék meg az eseményen készült képeket!


Kis “Gézengúzok” az Üllőiben!
 
November 29-én a Gézengúz Óvoda nagycsoportosai látogattak el az iskolánkba, s a 4. d-sekkel közös kézműves foglalkozáson vettek részt. Negyedikeseink példamutató odaadással segítették az ovisokat, akik  ügyesen, nagy figyelemmel készítették el a manóikat. A vidám foglalkozás kellemes “teadélelőttel” zárult.
 
Kicsik és nagyok együtt 2019 ovis kézműves

 

Karatevizsga az iskolánkban
 
2019. november 28-án iskolánk adott helyszínt a Mabuni Karate Sportegyesület tagjainak a vizsgájához. A ifjú sportolók különböző színű övek elnyeréséért mutathatták be tudásukat Dr. Mészáros János, a MOB alelnöke, a Magyar Karate Szakszövetség vezetője és több karateedző előtt. A vizsga mindenkinek sikerrel zárult! Gratulálunk!
 

 
Irodalom – zene – képzőművészet!
 
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont által meghirdetett „Éjszaka a költészetben és a zenében” címmel kiírt rajzpályázaton iskolánk két tanulója is kiválóan szerepelt. A beküldött több mint 260 alkotás közül az 5-6. osztályos korcsoportban Csák Mónika 5.d osztályos tanuló 2. helyezést ért el Margaret Island/magyar népdal: Csillagtalan setét éjjel ihlette alkotásával. A 7-8. osztályos korcsoportban Jászai Léna 7. f osztályos tanuló szintén 2. helyezést ért el   Kaláka/Radnóti: Éjszaka c. művének illusztrálásával. Felkészítő tanáruk: Kardos Ildikó.

Szívből gratulálunk a szép eredményhez!

 

Szülői összefogás az iskola szépítéséért!

2019. november 8-án délután lelkes szülők, pedagógusok (és gyerekek) közös munkájának eredményeként megszépültek iskolánk 1. emeleti folyosói. Színesre festett padok és a járólapra került fejlesztő játékok várták hétfőn reggel az alsós diákjainkat.

Köszönjük mindenki munkáját és a vidám hangulatot!

(Az anyagi támogatásért köszönet  az Aranyüllő Alapítványnak és Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselőnek!)

 

Latin ritmusok az Üllőiben!

Az Üllői Úti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. évfolyamának tanulóihoz október 17-én ellátogatott Kószó Gellért latin ütőhangszeres, aki a gyermekeknek latin dobos workshopot szervezett. Egy fergeteges élménydoboláson, interaktív zenés kurzuson vehettek részt a 2. a és 2. b osztály tanulói. Gellért egzotikus latin ütőhangszereken zenél több mint 15 éve. „Hiszem hogy a közös, interaktív dobolás bárki számára elérhető örömforrás, amely készséget fejleszt, játékosan tanít és személyiségerősítő hatása van, amelyet én is személyesen átéltem zenei pályafutásom alatt.”

A 45 perces foglalkozások alatt egzotikus hangszerekkel és eredetükkel ismerkedtek meg a gyerekek, majd hangzásukat is bemutatva közös, interaktív  dobolásban folytatódott a program, melyet a további foglalkozások alkalmával közös zenés élménydobolássá szeretnénk majd fejleszteni. Nagyon szépen köszönjük a szülők támogatását a program megvalósulásához, valamint Kószó Gellért latin dobos lelkiismeretes, interaktív munkáját. (Nagy Renáta – osztályfőnök)

Az élménydobolásról készült  további képek, videók megtekinthetők ITT.

 

Code Week 2019


Kertépítés az Üllőiben
https://ulloiiskola.hu/programok-foglalkozasok/

 

Tájékoztatjuk Iskolánk közösségét, hogy Prof. Dr. Bódis József, az oktatásért felelős államtitkár 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig Dr. Nguyenné Csüllög Erikát bízta meg az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésével. 

 

Akikre büszkék vagyunk! 🙂

 

 

50940804_280913692596221_2362590543784968192_n
50624126_2528581360492316_3477809867689820160_n
50553648_798464550504524_4009075632620175360_n
50943278_561329414386625_245818188284035072_n
51319435_1012357025630813_3358315223155998720_n
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail