Hírfolyam

2021-06-10
08:00

2021-06-11
08:00

2021-06-15
16:00

2021-06-24
16:00

 

 

Kedves Szülő!

Köszöntjük az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!
Fontosnak tartjuk, hogy közelebb kerüljön az iskolánk életéhez a mindig naprakész és könnyedén megtalálható információkon keresztül, hiszen nincs fontosabb a szülő életében, mint a gyermeke.
Naptár: Az iskolai eseményeket folyamatosan nyomon követheti a FŐ naptár menüben, amelyre rákattintva az esemény részletei is megtalálhatóak és igény esetén a naptárába szinkronizálhatóak.

 

Együtt – egymásért!

Az Aranyüllő Alapítvány felhívása

Kedves Szülők! Szeretnénk elérni, hogy minden tanulónk méltó körülmények között tölthesse mindennapjait az iskola falai között. Köztudott, hogy iskolánk 2. emelete a legutóbbi felújításból kimaradt, az ott lévő erősen kopott olajlábazat felújítása régóta megoldásra vár. Ehhez szeretnénk a szülők támogatását kérni, hogy együtt örülhessünk a megújult 2. emeletnek. A munkálatokat – amennyiben elegendő összeg gyűlik össze – már akár a nyári szünetben el tudnánk végezni. A célzott pénzbeli felajánlásokat az Aranyüllő Alapítvány számlájára lehet befizetni.

Az Aranyüllő Alapítvány számlaszáma: 11705084-20000655-00000000

A megjegyzés rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni: A 2. emelet felújítására.

Minden támogatást hálásan köszönünk!

az Alapítvány Kuratóriuma

 

Leendő első osztályosok 2021-2022.

Tisztelt Szülők! A leendő első osztályosok számára 2021. június 3-án, csütörtökön 17.00 órai kezdettel tartunk tájékoztatót. Az előzetes szülői értekezletre a járványügyi szabályok betartása mellett, gyermekenként 1 fő szülő részvételével várjuk Önöket. A részletekről e-mailben küldünk további információkat.

1. osztályok a 2021-2022. tanévben

 

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk Papp Petrának a táncversenyen elért eredményeihez!

 
 

matekÁSZ

 

 

Tájékoztatás az első évfolyamra beíratás rendjéről

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola 2021/2022. tanév első évfolyamára a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA rendszeren keresztül.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online módjára 2021. április 10-től (szombat) nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van nyitva. Amennyiben szükség lenne a már elektronikusan beküldött adatok módosítására, akkor ezt az intezmeny@ulloiiskola.hu címen kell jelezni.

Előzetes telefonos bejelentkezés alapján lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra. Telefonos időpont egyeztetés a 06-1-263-0956 és a 06-1-431-9069 számokon lehetséges április 14-ig munkanapokon 8 és 16 óra között.

A személyes beiratkozásra 2021. április 15-én (csütörtök) és április 16-án (péntek) 8 és 16 óra között van mód, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Abban az esetben, ha nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánják beíratni gyermekét, abban az esetben is meg kell adnia a lakóhely szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét a jelentkezése során. A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák, a tankerületi központok és az önkormányzatok honlapján találják meg.

A beiratkozáskor a KRÉTÁ-ba fel kell tölteni, majd szeptemberben az eredeti dokumentumokat bemutatni, illetve személyes beiratkozás alkalmával az intézményben kell bemutatni az alábbi iratokat:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat);
  • a gyermek lakcímkártyáját;
  • a gyermek TAJ kártyáját;
  • a gyermek törvényes képviselőjének személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány és lakcímkártya);
  • a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot;
  • nyilatkozatot arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára;
  • adott esetben:
   • a szakértői bizottság szakértői véleményét,
   • hátrányos helyzetről szóló határozatot,
   • különleges helyzet fennállásának igazolását,
   • a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről szóló nyilatkozatot,
   • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumokat: regisztrációs igazolás, vagy tartózkodási kártya, vagy állandó tartózkodási kártya (gyermek és szülő dokumentumai egyaránt).
  • a további szükséges nyilatkozatok, nyomtatványok intézményünk honlapjáról letölthetők.
 • Ha a tanköteles korú gyermek még egy évet óvodában marad, a szülőnek a körzetes iskola felé ezt nem kell jelezni, az iskola fenntartója erről értesíti a gyermek lakóhelye szerint körzetes intézményt.

A gyermekek felvételéről az intézményvezető legkésőbb 2021. április 23-án meghozza döntését, amelyről azt követően, 2021. április 28-ig a szülőt/gondviselőt értesíti.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó, illetve a gyermek felvételének elutasításáról szóló döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. A felvételi kérelemmel kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmek teljesítésének lehetőségéről szóló tájékoztatóját legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt nyilvánosságra hozza.

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű gyermekek kérelmét teljesíteni. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a gyermek, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a gyermek

  • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
  • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
  • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
  • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok benyújtásával, adatok megadásával a jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatos kérdésekben segítséget kérhetnek a rájuk vonatkozó esetekben gyermekük óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója –, valamint az általános iskoláktól az intézményt fenntartó tankerületi központtól.

 

Budapest, 2021. április 8.

Dr. Nguyenné Csüllög Erika
intézményvezető         

 

Iskolánk részt vesz a Digitális Témahét idei programjain.
A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben.  A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.
A Digitális Témahét keretében született meg iskolánk pedagógusának, Komáromi Nórának pályázata, melybe alább nyerhetnek betekintést.

 

Az alábbi hivatkozáson tekinthetik meg iskolánk online bemutatkozóját.

 Virtuális séta az Üllőiben

 

1848-49-es forradalom és szabadságharc

Iskolánk 5. évfolyamos tanulói készítették idén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről megemlékező műsort, melyet a következő hivatkozáson érhetnek el:
https://www.youtube.com/watch?v=tWIgmrnW9fY
Felkészítő tanárok: Csákné Révész Mónika és Máté Dániel

 

Vernie, a robot az elsősökkel 

Diákjaink a saját kézzel megépített robotjukat keltették életre. Vernie fegyelmezett, hallgat az utasításokra és nagyon ügyesen eljut már egy pontból a másikba, mindezt egy órán keresztül tanították meg neki az 1. osztály tanulói. Vernie karaktere mindenki arcára mosolyt csalt.


Hitoktatás

Katolikus hit- és erkölcstan

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

 
Evangélikus hit- és erkölcstan

Tájékoztató a hitoktatásról (szórólap)

Tájékoztató kisfilm (országos)

 

Pingpongasztal

Rácz Bertalan és Rácz Botond szülei egy vadonatúj pingpongasztalt, ütőket és labdákat ajándékoztak az Aranyüllő Alapítványnak, melyet az Alapítvány már diákjainknak át is adott.
Tanulóink és pedagógusaink örömmel és lelkesen vették birtokba az új sportszert. 
Iskolánk közössége ezúton szeretne köszönetet mondani Rácz György és Ráczné Kesiár Edit szülőknek a nagy értékű felajánlásért. 
 

 

Magyar Kultúra Napja

Január 22-én ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 
Az alsó tagozaton klasszikus és modern magyar meséket néztek meg, illetve olvastak tanulóink, amelyeket aztán lerajzoltak. A tanulói munkákból rajzversenyt rendezünk. Délután pedig mesemondó verseny színesítette a napunkat. 
A felső tagozaton interaktív programokon vettek részt tanulóink osztálykeretben, illetve az udvaron közösen szavaltuk végig a Himnuszt. 

 


 
Táncverseny oklevelek

Gratulálunk Papp Petrának a táncversenyen elért eredményeihez!

 
 
Bolyai Csapatverseny

 Útmutató a G Suite for Education rendszerébe való belépéshez

 

COVID szabályok

 

Adomány

Péter Barnabás Zolta 1.a osztályos tanulónk szülei nagy értékű adománnyal támogatták iskolánk diákjainak sportéletét. A felajánlásból a testnevelés órákon nélkülözhetetlen különböző típusú labdákat vásároltunk. 
Tanulóink és kollégáink nevében köszönjük a nagylelkű felajánlást!

 

Október 23.

Október 22-én, csütörtökön emlékeztünk meg az 1956-os forradalom eseményeiről. 
Minden osztály a saját termében, zártabb keretek között, mint máskor.
Ez volt a napja, hogy elültessük az emlékezés fáját, mely alkalmon minden osztályunk képviseltette magát valamilyen egyénileg készített tárggyal. 

 Halloween-i képmorzsák

 Duatlon Országos Bajnokság

Deli András 6.d osztályos tanulónk a dobogó legfelső fokára állhatott a duatlon országos bajnokságon. Csapatban második helyezést értek el.
Vörös Adél 3.b osztályos tanulónk szintén ezüstérmet szerzett a csapatával.
Gratulálunk a teljesítményükhöz!

 
Oklevél

 
Intézkedési terv

Az EMMI tájékoztatása a köznevelési intézmények számára október 1-től érvényes intézkedési terv módosításáról ITT olvasható.

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Szeretném mindenkinek megköszönni az eddigi támogatást és együttműködést járványügyi előírások betartásában. Az eredményes védekezéshez azonban további előírások bevezetésére is szükség van. Kérem a segítségüket és megértő közreműködésüket az alábbi járványügyi előírások betartásában.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Közös feladatunk a járványügyi helyzetben a védekezés hatékonyabb megszervezése. Ennek érdekében a Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete értelmében 2020. október 1-től kötelező a köznevelési intézményekben érkezéskor a testhőmérséklet mérése. Amennyiben tanuló testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott 37,8°C mértéket, a többi tanulótól elkülönítjük és a szülőt/törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.
Az intézménybe továbbra is az eddigi gyakorlat szerint lehet bejönni: 7.30-tól a főkapun át az 1-4. évfolyam tanulói, a hátsó (Üllői köz felőli) bejáraton át az 5-8. évfolyam tanulói érkezhetnek. A torlódások elkerülése érdekében mindkét bejáratnál végzünk testhőmérséklet mérést: főkapunál és a hátsó kapunál is (felsősöknek rossz idő esetén az épület két udvari bejáratánál). (6.30-7.30 között a hajnali ügyeletre érkezés továbbra is egységesen a főbejáraton át lehetséges, ott történik a mérés.)
A Kormányrendeletben foglaltak szerint 2020. október 1. napjától – az alapellátást végző személyeken kívül – a köznevelési intézmény területére külső személy nem léphet be!

Mindannyiunk egészségének védelmében kérem megértésüket és további támogató együttműködésüket!

Köszönettel:

Budapest, 2020. 09. 29.

Nguyenné Csüllög Erika
intézményvezető

 

Lego Mindstorms

Megérkeztek iskolánkba az Aranyüllő Alapítvány támogatásával vásárolt Lego Mindstorms robotok. 
Az eszközöket Kvaszinger Hajnalka adta át az informatikát tanító pedagógusainknak. 
Köszönjük az Alapítvány támogatását és az új eszközökhöz jó munkát kívánunk! 


 

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk Papp Petrának a táncversenyen elért eredményeihez!

 Kapunyitás felsősöknek:

Az Üllői köz oldalbejáraton keresztül!

5. óra után: 13:05-13:15

6. óra után: 14:10-14:20

7. óra után: 14:55-15:05

 

Üllőis járványügyi protokoll

 

Iskolánk csengetési rendje itt érhető el

 

Balaton-átúszás

Gratulálunk a kiváló teljesítményhez!

 

Tanszerek listája 2020/2021–es tanévre:

Tanszerjegyzék – 1. – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 2. – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 3.a – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 3.b – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 4.d – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 4.e – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 5. – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 6. – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 7. – 2020-2021
Tanszerjegyzék – 8. – 2020-2021

 

 

“nyelvÉSZ Anyanyelvi verseny”
 

 

Táncverseny oklevelek

Gratulálunk iskolánk tanulóinak a táncversenyeken elért eredményeikhez!

Berkovits-Stroh Hanna és Kántor Lívia Mária

Kántor Dorina Ilona

Kántor Nilla Emma

Kinyó-Nagy Jázmin

Papp Petra


 „A ceruzahegy lakói”

Fekete Gábor NEKEDMESELEM.HU oldal szerkesztője illusztrációs versenyt hirdetett „A ceruzahegy lakói” című verséhez, melyre iskolánk tanulói lelkesen készítettek rajzokat.

Első helyezett: Elek-Gurúz Máté 2.b osztályos tanulónk lett

Elek-Gurúz Máté munkája:

Nyeremény:

Második helyezett: 1.a osztály
Első osztályosok által készített munkák:

Különdíj: 2. osztályos angolos csoport
A 2. évfolyam angolosai közül a különdíjas rajzok:


 
Karatevizsga az iskolánkban
 
2019. november 28-án iskolánk adott helyszínt a Mabuni Karate Sportegyesület tagjainak a vizsgájához. A ifjú sportolók különböző színű övek elnyeréséért mutathatták be tudásukat Dr. Mészáros János, a MOB alelnöke, a Magyar Karate Szakszövetség vezetője és több karateedző előtt. A vizsga mindenkinek sikerrel zárult! Gratulálunk!
 

 

Irodalom – zene – képzőművészet!
 
A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont által meghirdetett „Éjszaka a költészetben és a zenében” címmel kiírt rajzpályázaton iskolánk két tanulója is kiválóan szerepelt. A beküldött több mint 260 alkotás közül az 5-6. osztályos korcsoportban Csák Mónika 5.d osztályos tanuló 2. helyezést ért el Margaret Island/magyar népdal: Csillagtalan setét éjjel ihlette alkotásával. A 7-8. osztályos korcsoportban Jászai Léna 7. f osztályos tanuló szintén 2. helyezést ért el   Kaláka/Radnóti: Éjszaka c. művének illusztrálásával. Felkészítő tanáruk: Kardos Ildikó.

Szívből gratulálunk a szép eredményhez!

 

Szülői összefogás az iskola szépítéséért!

2019. november 8-án délután lelkes szülők, pedagógusok (és gyerekek) közös munkájának eredményeként megszépültek iskolánk 1. emeleti folyosói. Színesre festett padok és a járólapra került fejlesztő játékok várták hétfőn reggel az alsós diákjainkat.

Köszönjük mindenki munkáját és a vidám hangulatot!

(Az anyagi támogatásért köszönet  az Aranyüllő Alapítványnak és Marksteinné Molnár Julianna önkormányzati képviselőnek!)

 

Latin ritmusok az Üllőiben!

Az Üllői Úti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2. évfolyamának tanulóihoz október 17-én ellátogatott Kószó Gellért latin ütőhangszeres, aki a gyermekeknek latin dobos workshopot szervezett. Egy fergeteges élménydoboláson, interaktív zenés kurzuson vehettek részt a 2. a és 2. b osztály tanulói. Gellért egzotikus latin ütőhangszereken zenél több mint 15 éve. „Hiszem hogy a közös, interaktív dobolás bárki számára elérhető örömforrás, amely készséget fejleszt, játékosan tanít és személyiségerősítő hatása van, amelyet én is személyesen átéltem zenei pályafutásom alatt.”

A 45 perces foglalkozások alatt egzotikus hangszerekkel és eredetükkel ismerkedtek meg a gyerekek, majd hangzásukat is bemutatva közös, interaktív  dobolásban folytatódott a program, melyet a további foglalkozások alkalmával közös zenés élménydobolássá szeretnénk majd fejleszteni. Nagyon szépen köszönjük a szülők támogatását a program megvalósulásához, valamint Kószó Gellért latin dobos lelkiismeretes, interaktív munkáját. (Nagy Renáta – osztályfőnök)

Az élménydobolásról készült  további képek, videók megtekinthetők ITT.

 

https://ulloiiskola.hu/programok-foglalkozasok/

 

Tájékoztatjuk Iskolánk közösségét, hogy Prof. Dr. Bódis József, az oktatásért felelős államtitkár 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig Dr. Nguyenné Csüllög Erikát bízta meg az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetésével. 

 

Akikre büszkék vagyunk! 🙂

 

 

50940804_280913692596221_2362590543784968192_n
50624126_2528581360492316_3477809867689820160_n
50553648_798464550504524_4009075632620175360_n
50943278_561329414386625_245818188284035072_n
51319435_1012357025630813_3358315223155998720_n
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail