Hírfolyam

2019-04-26
08:00

2019-05-15
07:00

2019-06-12
08:00

2019-06-13
11:00

 

Kedves Szülő!

 

Köszöntjük az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola honlapján!
Fontosnak tartjuk, hogy közelebb kerüljön az iskolánk életéhez a mindig naprakész és könnyedén megtalálható információkon keresztül, hiszen nincs fontosabb a szülő életében, mint a gyermeke.
Naptár: Az iskolai eseményeket folyamatosan nyomon követheti a FŐ naptár menüben, amelyre rákattintva az esemény részletei is megtalálhatóak és igény esetén a naptárába szinkronizálhatóak.

 

Tisztelt Szülők!

Az éves tervben 2019. június 20-ra meghirdetett tanévzáró ünnepély 2019. június 19-én 16 órától kerül megrendezésre.

Tisztelt Szülők!

A leendő első osztályos tanulók szülei részére szülői értekezletet tartunk:

2019. május 27-én 17 órakor.

Kérem, hogy erre az alkalomra hozza magával:

  • diákigazolványhoz: a Kormányablak által kiállított NEK adatlap
  • Kormányhivatal határozata a családi pótlékról 3 vagy több gyermek esetén, illetve a tartósan beteg gyermekről

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2019. május 7.

Molnár Emese Nikolett
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben az etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani szeretné, ezen kérelmét a tanév május 20-áig írásban szükséges közölni az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Nyilatkozat

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása.

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. Ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja: 2019. április 11. (csütörtök) 8-19 óra között
2019. április 12. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási/kerületi kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi kormányhivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A beiratkozásról szóló részletes tájékoztatót intézményünk “Felvételi eljárás” oldalán találja.

St. Patrick’s Day flashmob

Kedves Szülők, Támogatók!

Iskolánk közössége, valamint az Aranyüllő Alapítvány kuratóriuma nevében megköszönjük az alapítványi esten való részvételt, illetve az alapítvány támogatását. 

Kedves Szülők!

Ettől az évtől alapítványunk, az Aranyüllő Alapítvány is tudja fogadni adójuk 1%-ának felajánlását.
Adószám: 18655698-1-42
Előre is köszönjük a felajánlásokat!

 

Kedves Szülők! Kedves Leendő Első Osztályosok!

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket Zsákbamacska foglalkozásainkra, ahol játékos formában megismerkedhetnek iskolánk pedagógusaival, módszereivel!

 

Üllői Úti Általános Iskola Tantestülete

DSCF2647
DSCF2539
DSCF2555
DSCF2565
DSCF2566
DSCF2574
DSCF2580
DSCF2586
DSCF2590
DSCF2591
DSCF2604
DSCF2618
DSCF2623
DSCF2626
DSCF2627
DSCF2631
DSCF2634
DSCF2641
DSCF2642
DSCF2643
DSCF2660
DSCF2687
DSCF2688
DSCF2703
DSCF2709
DSCF2725
DSCF2732
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail